โครงการสถานีบริการเชื้อเพลิง สินสาคร
   เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 บริษัท เชฟรอน (ไทย) จากัด ผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า”คาลเท็กซ์” ในประเทศไทย ได้ลงนามในสัญญาร่วมกับ บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท จากัด ในการดาเนินโครงการ สถานีบริการน้ามันคาลเท็กซ์ สินสาคร

   โครงการ สถานีบริการน้ามันคาลเท็กซ์ สินสาคร ตั้งอยู่บนถนนเจษฎาวิถี กม.ที่ 3 บริเวณใกล้กับทางเข้าของนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร พื้นที่โครงการประมาณ 7 ไร่ โดยให้บริการผลิตภัณฑ์น้ามันเชื้อเพลิงคุณภาพสูง ทั้งน้ามันดีเซล น้ามันเบนซินคาลเท็กซ์เทครอน 91 และ 95 และคาลเท็กซ์เทครอนแก๊สโซฮอล์ ที่มีคุณสมบัติช่วยทาความสะอาดและปกป้องชิ้นส่วนที่สาคัญของเครื่องยนต์จากสิ่งสกปรกตกค้าง จึงส่งผลให้รถยนต์ทางานเต็มสมรรถนะ ประหยัดน้ามัน ลดไอเสีย และทาให้การขับขี่มีประสิทธิภาพ และนุ่มนวล

   ขณะนี้ สถานีบริการน้ามันคาลเท็กซ์ สินสาคร อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง และมีกาหนดการแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการ ในปลายปี 2553 ภายในบริเวณ นอกจากจะมีสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงคุณภาพสูง ยังมีร้านมินิมาร์ท ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และศูนย์บริการดูแลรักษารถยนต์ ไว้ให้บริการ