News & CSR

นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร นำชุมชนโคกขามเข้าเยี่ยมชมอุทยาน เขาชะงุ้ม และกิจการของชุมชนเจ็ดเสมียร จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562